درحال مشاهده: international news - مطالب ابر گروه


موسسه محک
اهداء عضو

ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﮔﺮوه

1398/06/31
10:13
shakila sotoudeh
اﺳــﺘﻔﺎده از ﻋﺒــﺎرت ﭘﻮﯾﺎﯾــﻰ ﮔــﺮوه" در اواﯾﻞ دﻫﻪ  40ﻣﯿــﻼدى، ﺑﻪ ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮرت ﻟﻮﯾﻦ )Kurt Lewin( ﻧﺴــﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﻰ اﻓﺮاد در ﯾﮏ ﮔــﺮوه ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ، رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎى ﻣﺘﻤﺎﯾﺰى را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﺳــﺎزﻧﺪ. ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﮔﺮوه" ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺳــﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎى ﮔﺮوه و ﺑﺮ ﮐﻞ 
ﮔﺮوه را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺳــﺎل ﻫﺎى اﺧﯿــﺮ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﯾﺪه ﻫﺎى ﻟﻮﯾﻦ اﺳــﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه و ﮐﺎر او ﻫﺴــﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰى راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﻣﺜﺒﺖ، آﺳﺎن اﺳﺖ:
اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ،
آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﻤﻌﻬﻰ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ،
و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﮕﻪ ﻣﻰ دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ، ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧــﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﯾﮏ ﮔﺮوه، ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷــﺪ، اﻋﻀﺎى آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺧﻼﻗﯿﺖ دارﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﺿﻌﯿﻒ:
رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد، ﮐﺎر را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؛
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮوه ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻤﯿﻤﻰ ﺑﺮﺳﺪ؛
ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺮوه، ﮔﺰﯾﻨﻪ اى ﻧﺎدرﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ، زﯾﺮا اﻋﻀﺎى آن ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﮐﺸﻒ و ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﮔﺮوه، روﯾﮑﺮدﻫﺎى زﯾﺮ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ:
ﺗﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮوه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮوه، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ از ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﯿﺎرى از رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻰ ﺷﻮد، اﮔﺮ زود ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺷﻮد، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﺳﺖ.

نقش ها درگروه ازدیدگاه Benne و Sheats

1395/10/2
10:45
shakila sotoudeh
نقش ها درگروه ازدیدگاه Benne و Sheats

یک تیم از همه نوع افراد تشکیل می شود. اینکه آنها چگونه با یکدیگر در تعامل و ارتباط باشند، یک عامل کلیدی برای تعیین میزان موفقیت تیم در دستیابی به مأموریت خود می باشد.
شیوه رفتار افراد در تیم ها متفاوت است. بعضی از افراد مفید و حامی هستند، برخی دیگر بیشتر در صدد آنند که کارها انجام شود، و گروهی دیگر می توانند موجب اصطکاک، ناهماهنگی یا اختلاف در تیم بشوند.
Kenneth Benne و Paul Sheats، دو نظریه پرداز در زمینه کار گروهی، در دهه 1940 مقاله ای منتشر ساختند که در آن 26 نقش مختلف برای افراد یک گروه، تعریف شده بود. در حالی که بسیاری از تحقیقات اخیر، بخشی از ایده های آنها را اصلاح کرده است، نقش هایی که آنها تعریف کرده اند، هنوز شیوه ای مفید و جالب برای نگریستن به رفتار افراد در گروه، باقی مانده است.
آنها نقش های مختلف افراد در گروه را به سه دسته تقسیم کرده اند:

    نقش های تکلیفی
    نقش های شخصی و اجتماعی
    نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه
 گفتیم که Benne و Sheats نقش های مختلف افراد در گروه را به سه دسته تقسیم کرده اند:

    نقش های تکلیفی
    نقش های شخصی و اجتماعی
    نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه

نقش های تکلیفی، نقش هایی هستند که به انجام کارها مربوطند. آنها نشان دهنده نقش های متفاوتی هستند که برای انجام یک پروژه، مرحله به مرحله، از ابتدا تا انتها لازم است و عبارتند از:

    آغازگر/ مؤلف (Initiator/ Contributor)
    جستجوگر اطلاعات (Information Seeker)
    ارائه دهنده اطلاعات (Information Giver)
    جستجوگر نظرات (Opinion Seeker)
    نظردهنده (Opinion Giver)
    تدوینگر و تشریح کننده (Elaborator)
    هم محور کننده ایده ها (Co-ordinator)
    جهت دهنده (Orienter)
    ارزیاب/ منتقد (Evaluator/ Critic)
    انرژی دهنده (Energizer)
    تکنیسین رویه ها (Procedural Technician)
    ثبت کننده (Recorder)
گفتیم که Benne و Sheats نقش های مختلف افراد در گروه را به سه دسته تقسیم کرده اند:

    نقش های تکلیفی
    نقش های شخصی و اجتماعی
    نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه

در شماره قبل، انواع نقش های تکلیفی را برشمردیم. اکنون به نقش های شخصی و اجتماعی می پردازیم.
این نقش ها به عملکرد مثبت گروه، کمک می کنند و عبارتند از:

    مشوق (Encourager): تلاش های همکارانش را تأکید، پشتیبانی و تحسین می کند. در جلسات، گرم و خوش برخورد است.
    هماهنگ کننده (Harmonizer): اختلافات میان افراد را آشتی می دهد و به دنبال راه هایی رای کاهش تنش می گردد.
    سازگار شونده (Compromiser): برای خیر و صلاح گروه، حاضر است موقعیت خود را تغییر دهد.
    دروازه بان/ پیش برنده (Gatekeeper/ Expediter): جریان ارتباطات و مکاتبات را تنظیم می کند و امکان اظهار نظر را برای همه افراد گروه، فراهم می سازد.
    مشاهده کننده/ مفسر (Observer/ Commentator): به گروه در مورد چگونگی عملکرد آن فیدبک می دهد.
    پیرو (Follower): گفته ها و تصمیمات دیگران را می پذیرد. معمولاً شنونده است نه مشارکت کننده.
گفتیم که Benne و Sheats نقش های مختلف افراد در گروه را به سه دسته تقسیم کرده اند:

    نقش های تکلیفی
    نقش های شخصی و اجتماعی
    نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه

همچنین انواع نقش ها در دو گروه اول را برشمردیم. اکنون به نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه می پردازیم.
این نقش ها پیشرفت گروه را مختل و انسجام آنرا تضعیف می کنند:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مهاجم (Aggressor): با استفاده از تحقیر و نظرات توهین آمیز، به دیگران حمله می کند.
    مسدود کننده (Blocker): با هر ایده و نظری مخالفت می کند و در عین حال از ارائه پیشنهادات خود نیز سر باز می زند.
    جویای به رسمیت شناخته شدن (Recognition Seeker): از جلسات گروه برای جلب توجه دیگران به خود استفاده می کند.
    خود اعتراف (Self-Confessor): از جلسات گروه به عنوان محلی برای بازگو کردن احساسات و مسائل خود استفاده می کند.
    منقطع کننده (Disrupter): از جلسات گروه به عنوان یک زنگ تفریح و راهی برای فرار از کار واقعی، استفاده می کند. توجه دیگران را نیز به شیوه های مختلف از موضوع اصلی منحرف می سازد.
    سلطه جو (Dominator): سعی می کند گفتگو را تحت کنترل خود درآورد و دیکته کند که دیگران چه باید بکنند.
    مددجو (Help Seeker): با ابراز احساس بی کفایتی، فعالانه در جستجوی همدردی دیگران است. درمانده عمل می کند، خود را سرزنش می نماید و قادر به همکاری نیست.
    کسی که بر اساس علایق ویژه، نظر می دهد (Special Interest Pleader): بر اساس افکار و احساسات دیگران پیشنهاد می دهد. از آشکار کردن گرایش ها و نظرات خود، اجتناب می ورزد.


نقش ها درگروه ازدیدگاه Benne و Sheats

1395/10/2
10:45
shakila sotoudeh
نقش ها درگروه ازدیدگاه Benne و Sheats

یک تیم از همه نوع افراد تشکیل می شود. اینکه آنها چگونه با یکدیگر در تعامل و ارتباط باشند، یک عامل کلیدی برای تعیین میزان موفقیت تیم در دستیابی به مأموریت خود می باشد.
شیوه رفتار افراد در تیم ها متفاوت است. بعضی از افراد مفید و حامی هستند، برخی دیگر بیشتر در صدد آنند که کارها انجام شود، و گروهی دیگر می توانند موجب اصطکاک، ناهماهنگی یا اختلاف در تیم بشوند.
Kenneth Benne و Paul Sheats، دو نظریه پرداز در زمینه کار گروهی، در دهه 1940 مقاله ای منتشر ساختند که در آن 26 نقش مختلف برای افراد یک گروه، تعریف شده بود. در حالی که بسیاری از تحقیقات اخیر، بخشی از ایده های آنها را اصلاح کرده است، نقش هایی که آنها تعریف کرده اند، هنوز شیوه ای مفید و جالب برای نگریستن به رفتار افراد در گروه، باقی مانده است.
آنها نقش های مختلف افراد در گروه را به سه دسته تقسیم کرده اند:

    نقش های تکلیفی
    نقش های شخصی و اجتماعی
    نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه
 گفتیم که Benne و Sheats نقش های مختلف افراد در گروه را به سه دسته تقسیم کرده اند:

    نقش های تکلیفی
    نقش های شخصی و اجتماعی
    نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه

نقش های تکلیفی، نقش هایی هستند که به انجام کارها مربوطند. آنها نشان دهنده نقش های متفاوتی هستند که برای انجام یک پروژه، مرحله به مرحله، از ابتدا تا انتها لازم است و عبارتند از:

    آغازگر/ مؤلف (Initiator/ Contributor)
    جستجوگر اطلاعات (Information Seeker)
    ارائه دهنده اطلاعات (Information Giver)
    جستجوگر نظرات (Opinion Seeker)
    نظردهنده (Opinion Giver)
    تدوینگر و تشریح کننده (Elaborator)
    هم محور کننده ایده ها (Co-ordinator)
    جهت دهنده (Orienter)
    ارزیاب/ منتقد (Evaluator/ Critic)
    انرژی دهنده (Energizer)
    تکنیسین رویه ها (Procedural Technician)
    ثبت کننده (Recorder)
گفتیم که Benne و Sheats نقش های مختلف افراد در گروه را به سه دسته تقسیم کرده اند:

    نقش های تکلیفی
    نقش های شخصی و اجتماعی
    نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه

در شماره قبل، انواع نقش های تکلیفی را برشمردیم. اکنون به نقش های شخصی و اجتماعی می پردازیم.
این نقش ها به عملکرد مثبت گروه، کمک می کنند و عبارتند از:

    مشوق (Encourager): تلاش های همکارانش را تأکید، پشتیبانی و تحسین می کند. در جلسات، گرم و خوش برخورد است.
    هماهنگ کننده (Harmonizer): اختلافات میان افراد را آشتی می دهد و به دنبال راه هایی رای کاهش تنش می گردد.
    سازگار شونده (Compromiser): برای خیر و صلاح گروه، حاضر است موقعیت خود را تغییر دهد.
    دروازه بان/ پیش برنده (Gatekeeper/ Expediter): جریان ارتباطات و مکاتبات را تنظیم می کند و امکان اظهار نظر را برای همه افراد گروه، فراهم می سازد.
    مشاهده کننده/ مفسر (Observer/ Commentator): به گروه در مورد چگونگی عملکرد آن فیدبک می دهد.
    پیرو (Follower): گفته ها و تصمیمات دیگران را می پذیرد. معمولاً شنونده است نه مشارکت کننده.
گفتیم که Benne و Sheats نقش های مختلف افراد در گروه را به سه دسته تقسیم کرده اند:

    نقش های تکلیفی
    نقش های شخصی و اجتماعی
    نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه

همچنین انواع نقش ها در دو گروه اول را برشمردیم. اکنون به نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه می پردازیم.
این نقش ها پیشرفت گروه را مختل و انسجام آنرا تضعیف می کنند:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مهاجم (Aggressor): با استفاده از تحقیر و نظرات توهین آمیز، به دیگران حمله می کند.
    مسدود کننده (Blocker): با هر ایده و نظری مخالفت می کند و در عین حال از ارائه پیشنهادات خود نیز سر باز می زند.
    جویای به رسمیت شناخته شدن (Recognition Seeker): از جلسات گروه برای جلب توجه دیگران به خود استفاده می کند.
    خود اعتراف (Self-Confessor): از جلسات گروه به عنوان محلی برای بازگو کردن احساسات و مسائل خود استفاده می کند.
    منقطع کننده (Disrupter): از جلسات گروه به عنوان یک زنگ تفریح و راهی برای فرار از کار واقعی، استفاده می کند. توجه دیگران را نیز به شیوه های مختلف از موضوع اصلی منحرف می سازد.
    سلطه جو (Dominator): سعی می کند گفتگو را تحت کنترل خود درآورد و دیکته کند که دیگران چه باید بکنند.
    مددجو (Help Seeker): با ابراز احساس بی کفایتی، فعالانه در جستجوی همدردی دیگران است. درمانده عمل می کند، خود را سرزنش می نماید و قادر به همکاری نیست.
    کسی که بر اساس علایق ویژه، نظر می دهد (Special Interest Pleader): بر اساس افکار و احساسات دیگران پیشنهاد می دهد. از آشکار کردن گرایش ها و نظرات خود، اجتناب می ورزد.


ارسال شده در:

international news - مطالب ابر گروه


international news - مطالب ابر گروه,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به international news است. ||
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic