درحال مشاهده: international news - مطالب ابر مردم


موسسه محک
اهداء عضو

اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ در ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ، ﭼﻪ ﻣﻰ ﺷﺪ؟

1398/11/14
09:22
shakila sotoudeh
ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اى در LinkedIn ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
وب ﺳﺎﯾﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم Dollar Street، ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ Anna Rosling Rönnlund اﯾﺠﺎد ﺷــﺪه، ﻣﺮا ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ. Dollar Street ﺟﻬﺎﻧــﻰ را ﺗﺼــﻮر ﻣــﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن، ﻫﻤــﻪ ﻣﺮدم در ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑــﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻣــﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑــﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐِ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﯾﮏ اﻧﺘﻬﺎى اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ، در اﻧﺘﻬﺎى دﯾﮕﺮ آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً درآﻣﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣــﮑﺎن، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸــﺘﺮى در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﻰ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ دﻫﺪ. ﻣــﻦ ﻫﺮ وﻗﺖ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻢ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳــﺮﻧﺦ ﻫﺎﯾﻰ از ﺳــﻄﺢ درآﻣﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﺠﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدم. آﯾﺎ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق وﺟﻮد دارد؟ ﺳــﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﭼﻪ ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺮدم ﺳــﻮار دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯿــﺎده از ﻣﺤﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻰ روﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳــﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدى در ﻣﻮرد اﻓﺮاد آن ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣــﻰ دﻫﺪ. اﮔﺮ ﮐﺎﺑــﻞ ﻫﺎى اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق را ﺑﺒﯿﻨﻢ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫــﺎى آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮق دارﻧﺪ- و اﯾﻦ ﯾﻌﻨــﻰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب، ﻧﻮر ﮐﺎﻓﻰ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﺸــﺎن دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﮑﻢ و ﺳــﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ، ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻰ ﺧﻮاﺑﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺳﺮد و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ. اﮔﺮ دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷﻮم ﮐﻪ اﻓﺮاد آن ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ روز زﻣﺎن زﯾﺎدى را ﺑﺮاى آوردن آب ﺑﺎ ﭘﺎى ﭘﯿﺎده، ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
Anna ﻋﮑﺎﺳــﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﮐﺸــﻮرﻫﺎى ﺳﺮاﺳــﺮ دﻧﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻋﮑﺲ را از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺷﻤﺎ در Dollar Street ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳــﺎس درآﻣﺪ، ﻣﺤﻞ، ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دارى )ﻣﺜﻞ ﻇﺮوف ﻏﺬا، ﯾﺎ ﻧﻮع آﺷــﭙﺰى، و  ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬارى ﺷﺪه و ﺣﺎوى ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﻰ ﺧﺎﻧﻮاده اى اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  135ﻣﻮرد، از در ورودى ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻔﺶ ﻫﺎى ﺳــﺎﮐﻨﺎن 
ﺧﺎﻧﻪ، را ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﮐﻪ ﺷــﺮوع ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﻣﻮارد، اﯾــﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن واﻗﻌﺎً ﺟﺎن ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. ﻣﺜﻼً ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺴــﻮاك ﻫــﺎ ﺑﺮاى ﻣﻦ ﺧﯿﻠﻰ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد. ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮاى ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن دﻧﺪان ﻫﺎﯾﺸﺎن از اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ از ﭼﻮب اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣــﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﻰ روﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳــﻄﺢ ﺧﺎﺻﻰ از درآﻣﺪ ﻣﻰ رﺳــﯿﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻮاك ﻫﺎى ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻰ آﻏﺎز ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻪ اوﻗﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮى را در Dollar Street ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮاﯾﺘﺎن روﺷــﻨﺘﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ ﯾﮑﺴﺎﻧﻰ دارﯾﻢ. وﻗﺘﻰ درآﻣــﺪ ﻣﺮدم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ، آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﭼﯿﺰﻫﺎى ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺧﺮج ﮐﻨﻨﺪ، ﭼﻪ در ﭼﯿﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ در ﮐﺎﻣِﺮون. در ﭘﺎﯾﺎن روز ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﺳــﻘﻒ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﻻى ﺳــﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ روش ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﺮاى ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ، و ﻫﻤــﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ اﺑﺰارﻫﺎى ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺮاى ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮدﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾـﻦ، ﯾﮏ ﯾﺎدآورى زﯾﺒﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺎ ﺑـﺎ ﻣﺮدم آن ﺳـﻮى ﺟﻬﺎن، ﺑﯿﺸـﺘﺮ از آﻧﮑـﻪ ﺗﺼـﻮرش را ﺑﮑﻨﯿﻢ داراى ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﯿﻢ."

مَردُم

1395/09/12
03:10
shakila sotoudeh
مَردُم

مَردُم به موجودی گفته می شه که از بدو تولد همراهیت می کنه و تا روز مرگت مجبوری که برای اون زندگی کنی.
برای مَردُم خیلی مهمه که تو:

    چی می پوشی؟
    کجا می ری؟
    چند سالته؟
    بابات چیکارس؟
    ناهار چی خوردی؟
    چند روز یه بار حموم می ری؟
    چرا حالت خوب نیست؟
    چرا می خندی؟
    چرا ساکتی؟
    چرا نیستی؟
    چرا ازدواج نمی کنی ؟
    چرا بچه دار نمی شی ؟
    چرا اینطوری نوشتی؟ عاشق شدی؟
    چرا اونطوری نوشتی؟ فارغ شدی؟
    چرا چشات قرمزه؟ حشیش کشیدی؟
    چرا لاغر شدی؟ شکست عاطفی خوردی؟
    چرا چاق شدی؟ زندگی بهت ساخته؟
    و چراهای بسیاری که تا جوابش رو به دست نیاره دست از سرت ور نمی داره.
 اگر زیاد کار کنی، می گن احمقه.
اگر کم کار کنی، می گن تنبله.
اگر خرج کنی، می گن افراط گره.
اگر جمع کنی، می گن بخیله.
اگر ساکت باشی، می گن لاله.
اگر زبان آوری کنی، می گن ورّاج و پرحرفه.
اگر روزه بگیری و شب ها نماز بخونی، می گن ریاکاره.
اگرعمل نکنی، می گن کافر و بی دینه.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمَردُم ذاتاً قاضی به دنیا میاد.
بدون ِ اینکه خودت خبر داشته باشی، جلسه دادگاه برات تشکیل می ده، روت قضاوت می کنه، حکم برات صادر می کنه و در نهایت محکوم می شی.
مَردُم قابلیت اینو داره که همه جا باشه، هر جا بری می تونی ببینیش، حتی تو خواب.
اما مَردُم همیشه از یه چیزی می ترسه، از اینکه تو بهش بی توجهی کنی، محلش نذاری، حرفاش رو نشنوی و کاراش رو نبینی.
پس دستت رو بذار رو گوشت، چشمات رو ببند و بی توجه بهش از کنارش عبور کن و مشغول کار خودت شو.
 می خواستم به دنیا بیام، در یک زایشگاه عمومی؛ پدر بزرگم به مادرم گفت: فقط بیمارستان خصوصی! مادرم گفت: چرا؟... پدر بزرگم گفت: مردم چی می گن؟!...
می خواستم به مدرسه برم، همون مدرسه سر کوچه مون؛ مادرم گفت: فقط مدرسه غیر انتفاعی! پدرم گفت: چرا؟... مادرم گفت: مردم چی می گن؟!...
به رشته انسانی علاقه داشتم. پدرم گفت: فقط ریاضی! گفتم: چرا؟... پدرم گفت: مردم چی می گن؟!...
با دختری روستایی می خواستم ازدواج کنم. خواهرم گفت: مگر من بمیرم. گفتم: چرا؟... خواهرم گفت: مردم چی می گن؟!...
می خواستم پول مراسم عروسی رو سرمایه زندگیم کنم. پدر و مادرم گفتند: مگر از روی نعش ما رد بشی. گفتم: چرا؟... اونا گفتند: مردم چی می گن؟!...
می خواستم به اندازه جیبم خونه ای در پایین شهر اجاره کنم. مادرم گفت: وای بر من. گفتم: چرا؟... مادرم گفت: مردم چی می گن؟!...
اولین مهمونی بعد از عروسیمون بود. می خواستم ساده باشه و صمیمی. همسرم گفت: شکست، به همین زودی؟!... گفتم: چرا؟... همسرم گفت: مردم چی می گن؟!...
می خواستم یه ماشین مدل پایین بخرم، در حد وسعم، تا عصای دستم باشه. همسرم گفت: خدا مرگم بده. گفتم: چرا؟... همسرم گفت: مردم چی می گن؟!...
بچه ام می خواست به دنیا بیاید، در یک زایشگاه عمومی. پدرم گفت: فقط بیمارستان خصوصی! گفتم: چرا؟... پدرم گفت: مردم چی می گن؟!...
می خواستم بمیرم. بر سر قبرم بحث شد. پسرم گفت: پایین قبرستون. زنم جیغ کشید. دخترم گفت: چی شده؟... زنم گفت: مردم چی می گن؟!...
مُردم. برادرم برای مراسم ترحیمم مسجد ساده ای در نظر گرفت. خواهرم اشک ریخت و گفت: مردم چی می گن؟!...
از طرف قبرستون سنگ قبر ساده ای سر مزارم گذاشتند. اما برادرم گفت: مردم چی می گن؟!...
خودش سنگ قبری برام سفارش داد که عکسم رو روش حک کردند. حالا من اینجا تو یه حفره تنگ، خونه دارم و همه سرمایه ام برای ادامه زندگی جمله ای بیش نبود: مردم چی می گن؟!...
مردمی که عمری نگران حرفاشون بودم، حالا حتی لحظه ای هم نگران من نیستند !!!
(فرستنده: مهدی پرنور)
ارسال شده در:
برچسب ها:مردم ،

international news - مطالب ابر مردم


international news - مطالب ابر مردم,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به international news است. ||
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic