درحال مشاهده: international news - مطالب ابر برآورد


موسسه محک
اهداء عضو

10 ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮاى ﺑﺮآورد ﮐﺎر

1397/06/21
10:20
shakila sotoudeh
ﺑــﺮآورد ﮐﺎر، ﯾﮑﻰ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﯿﺪى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﭘﺮوژه اﺳــﺖ. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى زﯾﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوژه ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ ﻫﺮ اﻧﺪازه اى از ﮐﺎر ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﺑﺮآورد ﺳــﻄﺢ ﺑﺎﻻ، ﻧﻮﻋﺎً ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى  1و  2و  .(3اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ارزاﻧﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا در ﺳﻄﺢ ﮐﻠﻰ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮآوردﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﮑﻰ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ 6 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﻰ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ. داﻧﺴــﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻰ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪام ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﯾﻰ دﻗﯿﻖ ﺗﺮى ﺑﺮﺳﯿﺪ.
 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ: اﮔﺮ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺳــﺎﻋﺖ ﻫﺎى ﮐﺎرى و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰ را ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪارى ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاى ﺑﺮآورد ﮐﺎرﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻗﯿﺎس: ﻗﯿﺎس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺸــﺎﺑﻬﻰ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼً اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه اﻧﺪ، ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺳــﺎﻋﺖ ﻫﺎى ﮐﺎرى واﻗﻌﻰ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻧﺸــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺮوژه اى  6ﻣﺎه ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ  2000ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، و آن ﭘﺮوژه واﻗﻌﺎً ﻃﻰ  6ﻣﺎه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮى ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود 0002 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر، ﺻﺮف آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻧﺴﺒﺖ: اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﻪ اى ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺸــﺎﺑﻪ دارﯾﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻘﯿﺎس 
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ.
 ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس: در ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﻮارد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷــﻨﺎس داﺧﻠﻰ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮآورد ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 دﻟﻔﻰ: ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻗﺒﻠﻰ، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس را ﺟﻮﯾﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﻌﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﺎم ﺑﺮﺳﯿﺪ.
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎر )WBS(: در اﯾﻦ روش، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر را ﺑﻪ اﺟﺰاى ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و ﺗﮏ ﺗﮏ اﺟﺰا را ﺑﺮآورد ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﮐﻠﻰ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

 ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﺑﺮرﺳـﻰ و ارزﯾﺎﺑـﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )PERT(: اﯾــﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﻰ  3ﻋﺪد را ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ: ﺑﺮآورد در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺑﺮآورد در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، و ﺑﺮآورد در ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ.
 ﻣﺪﻟﺴـﺎزى ﭘﺎراﻣﺘـﺮى: در اﯾــﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮﯾــﻰ در ﮐﺎر وﺟﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺪﻫﺪ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺮاى ﺑﺮآورد ﮐﻠﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن زﻣﺎن: اﯾﻦ روش ﺑﺮاى ﺷــﺮاﯾﻄﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ اﺳــﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن، ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه، ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﭘﺮوژه اى داراى ﯾﮏ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﺎﺷــﺪ، از اﯾﻦ روش اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه، ﺳــﻌﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
 ﻧﻘـﺎط ﻋﻤﻠﮑﺮد )ﺑﺮاى ﭘﺮوژه ﻫﺎى IT(: ﺑﻌﻀﻰ از ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺮاى ﺑﺮآورد ﻣﻌﻨــﻰ دارى از ﮐﺎر ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﭘﺮوژه IT، از ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻠﮑﺮد" اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ. ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻠﮑــﺮد، ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻰ را ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻰ ﻧﺴــﺒﻰ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑــﺮدى)Application(، اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدى ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ.

نکاتی درباره برآورد زمان

1396/03/31
05:08
shakila sotoudeh
برآورد زمان یکی از کارهای مهمی است که در مرحله طرح و برنامه‌ریزی انجام می‌گیرد.

- داشتن تسلط و آگاهی در زمینه تخمین زمان فعالیت‌ها، رابطه مستقیمی با آگاهی از روش‌های کنترل و مدیریت پروه نداشته و منحصراً مبتنی بر میزان تجربه و تسلط شخص تخمین زننده در عملیات اجرایی می‌باشد.

- هنگامی برآورد زمان صورت می‌گیرد که حداقل طرح اولیه منطق اجرای شبکه معین شده باشد و مرز بین فعالیت‌ها شناخته شده باشد. به عبارت دیگر تعریف مستقلی برای هر فعالیت ارائه شده باشد و فعالیت‌ها اشتراک زمانی (overlap) نداشته باشند. ممکن است در این مرحله تجدید نظر در تعریف بعضی فعالیت‌ها ضروری باشد و منجر به شبکه جدید گردد.

- انتخاب واحد برآورد زمان انجام فعالیت، به اندازه و حجم پروژه و فعالیت‌های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. مثلاً واحد زمان در پروژه ممکن است ماه، هفته، روز، ساعت یا حتی گاهی اوقات ساعت باشد. این واحد برای کلیه فعالیت‌ها باید یکسان باشد. بنابراین نمی‌توان از واحدهای متفاوتی برای تخمین مدت زمان انجام فعالیت‌های گوناگون یک پروژه استفاده کرد.

- مدت زمان انجام هر فعالیت، به روش اجرای آن بستگی دارد. برای نمونه، عملیات حفاری حجم معینی از زمین به صروت دستی (با کارگر و با تجهیزاتی همچون بیل و کلنگ) با حفاری همان حجم از زمین مورد نظر با استفاده از دستگاه حفاری اتوماتیک، دارای مدت زمان یکسانی نخواهد بود. از این رو پیش از برآورد مدت زمان انجام هر فعالیت باید روش اجرای آن تعیین شود.

- محل جغرافیایی اجرای پروژه، فصل (شرایط آب و هوا)، راندمان کارگران محلی و راندمان تجهیزات به کار گرفته شده، همگی در تعیین مدت زمان اجرا، تاثیرگذار می‌باشند.

- استفاده از استانداردهای تهیه شده برای اجرای عناصر تشکیل دهنده فعالیت‌ها نیز در مواردی می‌تواند مفید باشد. این استانداردها،‌ معمولاً حجم نیروی انسانی یا تجهیزات لازم برای اجرای یک واحد از عناصر تشکیل دهنده فعالیت‌ها را ارائه نموده و شخص تخمین زننده با جمع این زمان‌ها مدت زمان لازم برای اجرای فعالیت مربوطه را تخمین می‌زند.

- بعضی از فعالیت‌ها با آنکه برای انجام نیازمند زمان هستند؛ از آن رو که انجام آنها به حضور نیروی انسانی احتیاج ندارد، ممکن است در ایام غیر کاری (زمان‌هایی که در تقویم کار پروژه تعطیل هستند) نیز انجام شوند. برای نمونه، اگر پر کردن یک مخزن بزرگ آب، 5 شبانه‌روز به طول بینجامد، لزومی ندارد که فقط در ساعات کاری روز انجام شود، بلکه در ساعات تعطیل شب نیز انجام شدنی است. اگر در برنامه‌ زمان‌بندی پروژه، زمان‌بندی این فعالیت به نحوی قرار گیرد که یک روز تعطیل از جمله جمعه و ... بین زمان شروع و پایان فعالیت قرار گیرد، در این صورت، پر کردن مخزن در روز تعطیل نیز ادامه می‌یابد و از این رو، مدت زمان آن، 4 روز در نظر گرفته می‌شود تا به علاوه یک روز تعطیل به 5 تبدیل شود.

- دقت برآورد با توجه به ماهیت فعالیت‌ها و هدف پروژه صورت می‌گیرد. به عنوان مثال اگر هدف طراحی اهرمی برای خلبان است تا به موقع عکس‌العمل لازم را انجام دهد. مسلم است که هم فعالیت‌ها و هم منطق اجرای آنها باید با جزئیات بیشتری تعریف گردد و زمان‌های پیش‌بینی شده از دقت بالایی برخوردار باشند، اما در برآورد مدت زمان انجام فعالیت‌های یک طرح عمرانی مثل ساختن یک بزرگراه، دیگر برآوردهایی به دقت فوق لازم نیست و حتی ممکن است زمان فعالیت‌ها از واحد روز ریزتر نشوند.

- در شرایطی که برای یک پروژه بیش از یک شبکه بصورت سلسله مراتبی (WBS) تهیه می‌گردد، برای فعالیت‌های شبکه اصلی یا مادر لازم نیست زمانی تخصیص داده شود.

به عبارت دیگر برآورد زمان فقط باید برای فعالیت‌های زیر شبکه صورت گیرد زیرا هر فعالیت از شبکه مادر در سطح زیرین خود شامل یک زیر شبکه است که زمان اتمام آن زیر شبکه در حقیقت نشان دهنده زمان فعالیت مادر است.

- اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی نظیر پدیده‌های طبیعی از آتش سوزی، سیل، زلزله و ...) و نیز وقایع خاص در صورتیکه غیر قابل پیش‌بینی باشند مثل برق گرفتگی، اعتصابات و ... در نظر گرفته نمی‌شوند.

اما بدیهی است که اتفاقاتی نظیر بارندگی‌های فصلی، لازم است مد نظر باشند؛ برای داشتن تخمین‌های دارای دقت کافی باید زمان هر یک از فعالیت‌ها را به طور مجزا تخمین زده و تاثیر عوامل جوی را با توجه به طبیعت و روش اجرای هر فعالیت به صورت درصدی بابت تاثیرات جوی به آن اضافه کنید و بر آن بیفزایید.

- هنگام برآورد زمان یک فعالیت، میزان منابع را همیشه یک مقدار معقول و معمول در نظر می‌گیریم و فرض بر این است که این تعداد از هر منبع مستقل از نیاز سایر فعالیت‌ها به آن منبع است، مثلاً اگر زمان فعالیتی با تعداد 5 کارگر 3 روز پیش‌بینی شده است، دیگر به نیاز احتمالی سایر فعالیت‌ها به این 5 کارگر توجه نمی‌کنیم.

- برآورد مدت زمان انجام یک فعالیت در یک طرح باید مستقل از مدت زمان سایر فعالیت‌های آن طرح صورت گیرد. به عبارت دیگر برآورد نباید به حالت شرطی انجام شود.

 

مثلاً نگوئیم "مدت زمان فعالیت B بستگی به A دارد، بطوریکه اگر A دو روز طول بکشد، B سه روزه به اتمام خواهد رسید و اگر A چهار روز به طول بینجامد، B 5 روزه به اتمام خواهد رسید." اگر چنین حالات شرطی اجتناب ناپذیر بود، به دو روش زیر می‌توان عمل کرد:

الف) می‌توان در تعریف فعالیت‌ها تجدید نظر کرد بطوریکه چند فعالیت را ادغام یا به تعداد بیشتری تجزیه نمود تا حالات شرطی برطرف گردد.

ب) می‌توان یکی از حالات برآورد را قرار داد. اگر در حین اجرای پروژه (بعد از برنامه‌ریزی تغییری در یکی از برآوردها پیش آمده به راحتی می‌توان زمان واقعی آن فعالیت را به نرم افزار مربوطه داده و محاسبات شبکه را بهنگام نمود.)

روشهای کاهش مدت زمان اجرای پروژه:

چنانچه هیچ محدودیت زمانی برای اجرای پروژه وجود نداشته باشد، فعالیتها و در نتیجه پروژه در مدت زمان عادی یا معمولی خود انجام خواهند شد؛ اما اگر محدودیت زمانی وجود داشته باشد، برنامة زمان‌بندی اولیه که متضمن اجرای پروژه در مدت زمان عادی است، قابل قبول نیست. برای اینکه برنامة گفته شده به یک برنامة زمان‌بندی قابل قبول تبدیل گردد، باید به نحوی تغییر یابد تا مدت زمان اجرای پروژه کاهش پیدا کند و به میزان قابل قبول برسد. به روشهای گوناگونی می‌توان این کاهش زمان را انجام داد. بعضی از این روشها عبارتند از :

الف – افزایش منابع:

اغلب با افزایش تعداد یا مقدار منابع برای اجرای هر فعالیت می‌توان سرعت انجام فعالیت را اضافه کرد و در نتیجه مدت زمان آن را کاهش داد. از آن رو که مدت زمان اجرای پروژه، تابعی از مدت اجرای فعالیتها است، با کاهش مدت زمان فعالیتها، با استفاده از دو اکیپ بنایی، سریعتر از حالتی انجام می‌شود که فقط یک اکیپ بنایی در آن کار کند.

شایان ذکر است که بعضی از فعالیتها دارای ویژگیها و خصوصیاتی هستند که با افزایش منابع نمی‌توان مدت زمان اجرای آنها را کاهش داد.

ب- افزایش ساعات کار:

در این روش، تعداد ساعات کار روزانه افزایش می‌یابد (به صورت اضافه‌کاری) و در نتیجه میزان کار انجام شده در هر روز اضافه می‌شود و نهایتاً مدت زمان اجرای فعالیت کاهش می‌یابد. در این روش می‌توان روزهای تعطیل را نیز به روز کاری تبدیل کرد. این روش به نوعی افزایش منابع نیز محسوب می‌شود.

ج- تغییر روش اجرا:

مدت زمان اجرای هر فعالیت به روش اجرای آن بستگی دارد. بنابراین، با تغییر روش اجرای فعالیت می‌توان مدت زمان آن را نیز تغییر داد. افزایش اتوماسیون در انجام یک فعالیت، یکی از راه‌کارهای مهم برای کاهش مدت زمان آن است.

د- افزایش بهره‌وری:

نظر به اینکه بهره وری، میزان بهره‌گیری از منابع است، با افزایش بهره‌وری در اجرای فعالیتها می‌توان مدت زمان اجرای آنها را کاهش داد. انتخاب نیروی انسانی مجرب و ماهر و همچنین آموزشهای مورد نیاز، از جمله تمهیداتی است که برای افزایش بهره‌وری می‌توان صورت داد.

 

ایجاد ظرفیت های لازم کاری

1395/12/10
01:00
shakila sotoudeh
 پروژه کاران عزیز، چه آنهایی که مدتهاست در این راه گام برمی دارید و چه آنانی که به تازگی به این جرگه پیوسته اید: اصل اساسی ظرف و مظروف را شناسایی کنیم و محترم بداریم. ظرفیت کاری یک پروژه فقط محدود به دانش فنی و توانایی اجرایی نمی گردد؛ ظرفیت های قراردادی، مالی و بانکی، تجاری و امور بین الملل، مدیریت نیروی انسانی، روحی و روانی، روابط عمومی و سازمانی همه در تعریف ظرفیت پذیرش کار توسط پروژه کاران نقش بسیار مهمی ایفا می نمایند. متأسفانه نمی توانم به هر یک از این عوامل مؤثر وزنی بدهم و لذا تعیین اینکه کدام مهمتر است اساساً برای من امکان پذیر نیست. تنها می دانم که برای انجام پروژه، و مهمتر از آن، جایگاهی که یک پروژه کار در پروژه خواهد داشت، این عوامل تأثیر به سزایی خواهند داشت. سازمانی که تنها دانش فنی و توانایی اجرای کار را داشته باشد و در جهات دیگر خود را توسعه نداده باشد نمی تواند به عنوان شریک مهم پروژه فعالیت نماید. این مطلب را به خصوص برای تازه واردان متذکر می شوم که توجه داشته باشند برای توسعه دادن و وزنه ای در بین بزرگان شدن می باید به این عوامل، به مجموعه آنها، توجه داشت. بهتر است با منابع مالی ارتباطات خوب برقرار نماییم، حتماً در تدوین قراردادها و مدیریت بر آنها از کادر ماهر بهره ببریم و روابط عمومی را با بودجه تعریف شده اداره کنیم. این عوامل در اینکه ما چه جایگاهی در عرصه بازار پروژه ها می توانیم داشته باشیم، به خصوص اگر به دنبال بازارهای فراملی هستیم، بسیار مهم خواهند بود. پیمانکار جزء می تواند کار را اجرا کند، پیمانکار اصلی می تواند کار را مدیریت کند، اما شرکت مادر می تواند در آنِ واحد حداکثر سود را در پروژه به دست آورده، اعتبار خود را ارتقا دهد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementایجاد ظرفیت های لازم کاری

1395/12/10
01:00
shakila sotoudeh
 پروژه کاران عزیز، چه آنهایی که مدتهاست در این راه گام برمی دارید و چه آنانی که به تازگی به این جرگه پیوسته اید: اصل اساسی ظرف و مظروف را شناسایی کنیم و محترم بداریم. ظرفیت کاری یک پروژه فقط محدود به دانش فنی و توانایی اجرایی نمی گردد؛ ظرفیت های قراردادی، مالی و بانکی، تجاری و امور بین الملل، مدیریت نیروی انسانی، روحی و روانی، روابط عمومی و سازمانی همه در تعریف ظرفیت پذیرش کار توسط پروژه کاران نقش بسیار مهمی ایفا می نمایند. متأسفانه نمی توانم به هر یک از این عوامل مؤثر وزنی بدهم و لذا تعیین اینکه کدام مهمتر است اساساً برای من امکان پذیر نیست. تنها می دانم که برای انجام پروژه، و مهمتر از آن، جایگاهی که یک پروژه کار در پروژه خواهد داشت، این عوامل تأثیر به سزایی خواهند داشت. سازمانی که تنها دانش فنی و توانایی اجرای کار را داشته باشد و در جهات دیگر خود را توسعه نداده باشد نمی تواند به عنوان شریک مهم پروژه فعالیت نماید. این مطلب را به خصوص برای تازه واردان متذکر می شوم که توجه داشته باشند برای توسعه دادن و وزنه ای در بین بزرگان شدن می باید به این عوامل، به مجموعه آنها، توجه داشت. بهتر است با منابع مالی ارتباطات خوب برقرار نماییم، حتماً در تدوین قراردادها و مدیریت بر آنها از کادر ماهر بهره ببریم و روابط عمومی را با بودجه تعریف شده اداره کنیم. این عوامل در اینکه ما چه جایگاهی در عرصه بازار پروژه ها می توانیم داشته باشیم، به خصوص اگر به دنبال بازارهای فراملی هستیم، بسیار مهم خواهند بود. پیمانکار جزء می تواند کار را اجرا کند، پیمانکار اصلی می تواند کار را مدیریت کند، اما شرکت مادر می تواند در آنِ واحد حداکثر سود را در پروژه به دست آورده، اعتبار خود را ارتقا دهد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementقبل از هر برآورد، این 5 مرحله را طی کنید

1395/10/2
10:17
shakila sotoudeh
قبل از هر برآورد، این 5 مرحله را طی کنید

    تصویری شفاف از کاری که می خواهید برآورد کنید، به دست آورید. اغلب مشکلات در ارتباط با برآورد از آنجا ناشی می شود که برآوردکننده واقعاً مطمئن نیست که کار مورد نظر، چه چیزهایی را شامل می شود. شما باید از برآورد کاری که آنرا درک نکرده اید، بپرهیزید.

    تعیین کنید که چه افرادی باید در فرآیند برآورد درگیر شوند. ممکن است مدیر پروژه، آگاهی کافی برای اینکه خودش برآورد را انجام دهد، نداشته باشد. معمولاً بهتر است برای برآورد، از اعضای تیم، کارفرمایان، متخصصان مربوطه، و غیره کمک گرفته شود. نتیجه این امر، معمولاً آن است که به برآوردی دقیق تر خواهید رسید.

    تعیین کنید که آیا در برآورد، با محدودیت هایی روبرو هستید یا خیر. اگر چنین محدودیت هایی وجود دارد، مهم است که از پیش، آنها را بدانید. مثلاً ممکن است تاریخ پایان، ثابت باشد (محدودیت زمانی)؛ ممکن است بودجه، ثابت باشد و نتوانید آنرا افزایش دهید؛ یا محدودیت های دیگر.

    در صورت امکان، از چند تکنیک برای برآورد استفاده کنید. تکنیک های متعددی برای برآورد وجود دارد. در صورت امکان برای برآوردهای خود، از دو یا چند تکنیک استفاده کنید. اگر نتایج حاصل از تکنیک های مختلف به یکدیگر نزدیک باشد، می توانید به ارقام به دست آمده، اطمینان بیشتری داشته باشید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    تمامی فرضیات را مکتوب کنید. شما هرگز قادر نخواهید بود که از تمامی جزئیات پروژه آگاه شوید. بنابراین، مهم است که تمامی فرضیاتی را که برای برآورد در نظر گرفته اید، مکتوب نمایید.


برچسب ها:برآورد ،5 مرحله ،مرحله ،

قبل از هر برآورد، این 5 مرحله را طی کنید

1395/10/2
10:17
shakila sotoudeh
قبل از هر برآورد، این 5 مرحله را طی کنید

    تصویری شفاف از کاری که می خواهید برآورد کنید، به دست آورید. اغلب مشکلات در ارتباط با برآورد از آنجا ناشی می شود که برآوردکننده واقعاً مطمئن نیست که کار مورد نظر، چه چیزهایی را شامل می شود. شما باید از برآورد کاری که آنرا درک نکرده اید، بپرهیزید.

    تعیین کنید که چه افرادی باید در فرآیند برآورد درگیر شوند. ممکن است مدیر پروژه، آگاهی کافی برای اینکه خودش برآورد را انجام دهد، نداشته باشد. معمولاً بهتر است برای برآورد، از اعضای تیم، کارفرمایان، متخصصان مربوطه، و غیره کمک گرفته شود. نتیجه این امر، معمولاً آن است که به برآوردی دقیق تر خواهید رسید.

    تعیین کنید که آیا در برآورد، با محدودیت هایی روبرو هستید یا خیر. اگر چنین محدودیت هایی وجود دارد، مهم است که از پیش، آنها را بدانید. مثلاً ممکن است تاریخ پایان، ثابت باشد (محدودیت زمانی)؛ ممکن است بودجه، ثابت باشد و نتوانید آنرا افزایش دهید؛ یا محدودیت های دیگر.

    در صورت امکان، از چند تکنیک برای برآورد استفاده کنید. تکنیک های متعددی برای برآورد وجود دارد. در صورت امکان برای برآوردهای خود، از دو یا چند تکنیک استفاده کنید. اگر نتایج حاصل از تکنیک های مختلف به یکدیگر نزدیک باشد، می توانید به ارقام به دست آمده، اطمینان بیشتری داشته باشید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    تمامی فرضیات را مکتوب کنید. شما هرگز قادر نخواهید بود که از تمامی جزئیات پروژه آگاه شوید. بنابراین، مهم است که تمامی فرضیاتی را که برای برآورد در نظر گرفته اید، مکتوب نمایید.


ارسال شده در:
برچسب ها:برآورد ،5 مرحله ،مرحله ،

2 تکنیک هوشمندانه برای برآورد

1395/09/26
08:17
shakila sotoudeh
2 تکنیک هوشمندانه برای برآورد

    در برآوردهای خود، زمان جلسات را لحاظ کنید. جلسات بخش و شرکت، نوعاً تحت کنترل شما نیستند. از آنجا که این جلسات، مستقیماً ارتباطی با پروژه ندارند، ممکن است در هنگام تهیه برنامه رمانبندی و برآورد هزینه ها، آنها را نادیده بگیرید. اگر تشکیل جلسات بخش، نظم خاصی نداشته باشد، چاره ای ندارید جز آنکه در آنها شرکت کنید و با تأثیر آنها بر برنامه زمانبندی، مواجه شوید. اما اگر به صورت ماهانه یا فصلی برگزار شوند، می توانید آنها را در برنامه زمانبندی لحاظ نمایید. جلسات بخش یا شرکت، با جلسات پروژه تفاوت دارند. جلسات پروژه، قطعاً باید در برنامه زمانبندی و برآوردهای هزینه و نیروی کار، مد نظر قرار گیرند.

    برای برآوردها یک دامنه تعیین کنید. بسیاری اوقات از شما خواسته می شود که یک برآورد سطح بالا برای یک پروژه یا یک فعالیت مجزا، به عمل آورید. معمولاً از شما خواسته می شود که یک عدد بدهید، مثلاً: 1000 ساعت کار یا 50000 دلار هزینه. با این حال، در صورت امکان، این برآورد را به شکل یک دامنه ارائه کنید. این دامنه، سطح عدم قطعیت برآورد را نشان می دهد. به عنوان مثال، یک تخمین سطح بالا، فقط می تواند 50 درصد دقت داشته باشد. در مثال قبلی، به جای 1000 ساعت کار، می توان گفت: "برآورد کار مورد نیاز، بین 500 و 1500 ساعت است"، یا می توان گفت: "برآورد، 1000 ساعت است، به اضافه یا منهای 50 درصد".

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management2 تکنیک هوشمندانه برای برآورد

1395/09/26
08:17
shakila sotoudeh
2 تکنیک هوشمندانه برای برآورد

    در برآوردهای خود، زمان جلسات را لحاظ کنید. جلسات بخش و شرکت، نوعاً تحت کنترل شما نیستند. از آنجا که این جلسات، مستقیماً ارتباطی با پروژه ندارند، ممکن است در هنگام تهیه برنامه رمانبندی و برآورد هزینه ها، آنها را نادیده بگیرید. اگر تشکیل جلسات بخش، نظم خاصی نداشته باشد، چاره ای ندارید جز آنکه در آنها شرکت کنید و با تأثیر آنها بر برنامه زمانبندی، مواجه شوید. اما اگر به صورت ماهانه یا فصلی برگزار شوند، می توانید آنها را در برنامه زمانبندی لحاظ نمایید. جلسات بخش یا شرکت، با جلسات پروژه تفاوت دارند. جلسات پروژه، قطعاً باید در برنامه زمانبندی و برآوردهای هزینه و نیروی کار، مد نظر قرار گیرند.

    برای برآوردها یک دامنه تعیین کنید. بسیاری اوقات از شما خواسته می شود که یک برآورد سطح بالا برای یک پروژه یا یک فعالیت مجزا، به عمل آورید. معمولاً از شما خواسته می شود که یک عدد بدهید، مثلاً: 1000 ساعت کار یا 50000 دلار هزینه. با این حال، در صورت امکان، این برآورد را به شکل یک دامنه ارائه کنید. این دامنه، سطح عدم قطعیت برآورد را نشان می دهد. به عنوان مثال، یک تخمین سطح بالا، فقط می تواند 50 درصد دقت داشته باشد. در مثال قبلی، به جای 1000 ساعت کار، می توان گفت: "برآورد کار مورد نیاز، بین 500 و 1500 ساعت است"، یا می توان گفت: "برآورد، 1000 ساعت است، به اضافه یا منهای 50 درصد".

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

برآورد مدت زمان فعالیت ها

1395/09/23
04:10
shakila sotoudeh
برآورد مدت زمان فعالیت ها

برآورد، یکی از ضروری ترین جنبه های مدیریت پروژه است. هنگام برآورد مدت زمان فعالیت ها، باید کار را از برآورد نفر- ساعت های لازم برای هر فعالیت، آغاز کنید. بدون دانستن نفر- ساعت نمی توانید مدت زمان را به درستی تخمین بزنید.
یکی از عوامل کلیدی در تبدیل نفر- ساعت به مدت زمان، ساعات کاری مفید افراد در طی یک روز کاری است. هیچکس دارای بهره وری 100 درصد نیست. بنابراین در تبدیل نفر- ساعت های برآورد شده به مدت زمان برآورد شده، باید یک "ضریب بهره وری" را نیز به حساب آورید.
یک قانون سرانگشتی پذیرفته شده می گوید در طی یک روز کاری 8 ساعته، ساعات کاری مفید کارکنان تمام وقت 6.5 ساعت و برای افراد قراردادی بین 7 تا 7.25 ساعت می باشد.
به عنوان مثال، اگر فعالیتی داشته باشید که به 80 نفر- ساعت، کار نیاز داشته باشد و با فرض اینکه ساعات کاری هر روز را 8 ساعت در نظر بگیرید:

    بدون احتساب ضریب بهره وری، یک نفر نیرو باید آنرا طی 10 روز به اتمام برساند، که در عمل هرگز چنین اتفاقی نمی افتد.
    یک نفر نیروی تمام وقت با 6.5 ساعت کار مفید در روز، آن فعالیت را در اندکی بیش از 12 روز انجام می دهد.
    یک نفر نیروی قراردادی با 7.25 ساعت کار مفید در روز، آنرا 11 روزه به انجام می رساند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementبرآورد مدت زمان فعالیت ها

1395/09/23
04:10
shakila sotoudeh
برآورد مدت زمان فعالیت ها

برآورد، یکی از ضروری ترین جنبه های مدیریت پروژه است. هنگام برآورد مدت زمان فعالیت ها، باید کار را از برآورد نفر- ساعت های لازم برای هر فعالیت، آغاز کنید. بدون دانستن نفر- ساعت نمی توانید مدت زمان را به درستی تخمین بزنید.
یکی از عوامل کلیدی در تبدیل نفر- ساعت به مدت زمان، ساعات کاری مفید افراد در طی یک روز کاری است. هیچکس دارای بهره وری 100 درصد نیست. بنابراین در تبدیل نفر- ساعت های برآورد شده به مدت زمان برآورد شده، باید یک "ضریب بهره وری" را نیز به حساب آورید.
یک قانون سرانگشتی پذیرفته شده می گوید در طی یک روز کاری 8 ساعته، ساعات کاری مفید کارکنان تمام وقت 6.5 ساعت و برای افراد قراردادی بین 7 تا 7.25 ساعت می باشد.
به عنوان مثال، اگر فعالیتی داشته باشید که به 80 نفر- ساعت، کار نیاز داشته باشد و با فرض اینکه ساعات کاری هر روز را 8 ساعت در نظر بگیرید:

    بدون احتساب ضریب بهره وری، یک نفر نیرو باید آنرا طی 10 روز به اتمام برساند، که در عمل هرگز چنین اتفاقی نمی افتد.
    یک نفر نیروی تمام وقت با 6.5 ساعت کار مفید در روز، آن فعالیت را در اندکی بیش از 12 روز انجام می دهد.
    یک نفر نیروی قراردادی با 7.25 ساعت کار مفید در روز، آنرا 11 روزه به انجام می رساند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementارسال شده در:

international news - مطالب ابر برآورد


international news - مطالب ابر برآورد,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به international news است. ||
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات